KBT

KBT eller kognitiv beteende terapi är ett samlingsnamn för terapier som används för att motivera och träna till nya tankemönster och beteenden. Grundtanken är att man bättre ska kunna hantera sina känslor och känslomässiga problem bättre genom ändringar i beteendet. Behandlingen består av både samtal och praktiska övningar. Rollspel, exponering och avslappningsövningar är några av de metoder som används inom KBT.

Populär behandling vid olika symptom

KBT har blivit allt mer populärt som ett alternativ eller komplement till medicinsk behandling vid panikångest, tvångssyndrom, missbruk och andra problem. Behandlaren gör en beteendeanalys för att patienten ska förstå sina beteenden och hur hen kan göra annorlunda. KBT grundar sig delvis på forskning men också på olika teorier, varav inlärningsteori är den största. Den handlar om hur människan lär sig saker och hur ett sinnesintryck sammankopplas med ett annat men också om de konsekvenser ens handlingar leder till.

Hur kan jag bli hjälpt av KBT?

Vid kognitiv beteendeterapi strävar man efter ett samarbete mellan patienten och terapeuten. Patienten ska lära sig att förstå sina beteenden och terapeuten lär sig om patientens beteenden genom att ställa frågor. Genom en beteendeanalys kan behandlaren bestämma vilken behandlingsmetod som bör användas. Terapin bygger till stor del på egna övningar utöver de sessioner man har tillsammans med behandlaren. För en person med depression kan det exempelvis innebära att man på egen hand skall fylla sin vardag med lustfyllda aktiviteter.

KBT – behandlingsmetoder för olika problem

Kognitiv beteendeterapi består av metoder som kan hjälpa vid många olika problem. Vid ångest och stress kan avslappningsövningar vara den metod som används. Skillnaden från vanliga avslappningsövningar är att färdighet är det väsentliga inom KBT, vilket betyder att patienten lär sig att öva upp sin egen förmåga att slappna av. Rollspel är en övning som kan hjälpa personer med social fobi. Behandlingsmetoderna vid KBT har nått stora framgångar på grund av att de utarbetas individuellt och att de bygger på patientens deltagande och mål.

Bipolär sjukdom

Att lida av en sjukdom innebär ofta många hinder i vardagen, oavsett om det rör sig om en fysisk eller psykisk sjukdom. Idag antas psykiska men hos oss människor bli allt vanligare, och en av diagnoserna som allt fler får idag än tidigare är bipolär sjukdom, som också kan kallas för manodepressiv sjukdom.

Stora förändringar i stämningsläge

Precis som med andra sjukdomar ser diagnosen bipolär sjukdom ut på olika sätt hos människor, men det finns några saker som ska uppfyllas för att en person ska klassas som bipolär. Det är bland annat stora förändringar i stämningsläge, där personen i perioder växlar mellan depressioner och manier. Mellan dessa perioder kan man ofta må och fungera precis som vanligt.

Två typer av bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom delas in i två typer (sjukdom 1 och sjukdom 2). Den första typen innebär att man får såväl kraftiga depressioner som kraftiga manier. Den andra typen är ofta lite mildare i sin karaktär, men kan också präglas av depression och lättare mani vid namn hypomani. Hypomanin innebär att personen kan känna sig överenergisk, bli överaktiv och ha svårt att sova med mera.

Söka hjälp i tid

Det kan vara svårt att upptäcka psykiska sjukdomar, speciellt om man lider av mildare varianter av dem som inte nödvändigtvis går ut så mycket över det sociala livet. Om du tycker att symtomen för bipolär sjukdom stämmer in på dig är det dock bäst att söka hjälp, till en början via din närmaste vårdcentral. Där kan du få mer information och eventuellt få möjlighet till utredning.

DSM-5 ”Psykiatrins Bibel”

Psykiatrins bibel är boken DSM- ’Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders’. Det är en handledande bok inom psykiatrin som hjälper läkaren eller psykologen att sätta en diagnos på patienten. Den innehåller olika kriterier för psykiska sjukdomar som patienten ska uppfylla för att få rätt diagnos. Boken kom till för att alla inom psykiatrin ska ha ett gemensamt arbetssätt.

DSM har gjorts om. Nya kriterier ersätter gamla.

DSM gjordes om 2013 och heter nu DSM-5. I den nya versionen har man ändrat på diagnoserna inom vissa områden. Tidigare fanns det fyra områden för diagnos; autism, aspergers syndrom, disintegrativ störning hos barn och atypisk autism. I den nya utgåvan finns det bara ett, autismspektrumtillstånd. Man har genom flera års forskning kommit fram till att det är svårt att skilja vissa av diagnoserna från varandra och därför har det nästan blivit en slump vilken sjukdomskategori som man hamnar inom.

Vad händer med patienter som har asperger?

De som redan fått diagnosen asperger kommer att få behålla den. De nya kriterierna för diagnos och borttagandet av de gamla namnen för diagnoserna kan skapa oro hos medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet. De har en egen gemenskap där de strider för sin rätt att vara sig själva. Idag finns en stor grupp personer som har asperger som nu kommer att minska i antal eftersom namnet faller bort.

Uppdatering genom forskning är nödvändigt

Det är viktigt att man får rätt diagnos så att man kan få rätt behandling och läkarna behöver därför bra verktyg för att säkerställa att patienterna blir korrekt diagnosticerade. Många inom autismspektrat upplever en lättnad när de får ett namn på den känsla de haft hela sitt liv, att något inte stämmer. Sjukvården kan därefter ge patienten verktyg för att bättre klara sig genom livet.

Olika symptom på aspergers

Asperger är en neuropsykiatrisk diagnos som ingår i begreppet autism. Autism är en spektrumdiagnos, som innebär en glidande skala där en del personer har stora svårigheter och inte fungerar bra alls i samhället, medan en person med högfungerande autism eller så kallad Asperger kan bli mycket framgångsrik och kunnig i exempelvis ett arbete eller en hobby.

Aspergers kan visa sig på olika sätt

Två personer som har Asperger behöver inte alls fungera likadant och kanske inte heller känner igen sig i varandra. Det beror på att begreppet rör sig på en skala, där personer med samma diagnos kan visa olika symptom med olika svårighetsgrad. Det är ungefär som begreppet ”längd” som också, beroende på hur lång en person är, innebär olika svårighetsgrad att exempelvis nå saker på en viss höjd. Asperger innebär exempelvis dålig stresstålighet, men det kan uttryckas på många olika sätt.

Lär känna varje person med Asperger

Ordet Aspergers säger alltså egentligen ingenting om hur en person är, bara att det finns vissa symptom och svårigheter. I diagnosmanualer går det att läsa sig till vilka de olika svårigheterna är, men en diagnos innebär inte att personen i fråga uppfyller alla kriterier. Därför är det viktigt att lära känna personen närmare och ta reda exakt vilka problem diagnosen kan innebära. Men ännu viktigare är det att ta reda på resurserna!

Bra saker med att ha Asperger

Lär du känna en person med Asperger kan du känna dig trygg med att du har en pålitlig och lojal kompis. Personen är ordningsam och har väldigt bra koll på exempelvis tider och detaljer som andra missar. Oftast är personen oerhört kunnig i vissa ämnen och har mycket kunskap att förmedla. Eftersom en ”Aspie” inte riktigt har respekt för vad som är lämpligt att säga och göra, är den personen ofta modig och ”vågar gå emot strömmen” och stå för sin åsikt där andra fegar ur.

Asperger vs autism

Autism och Asperger är två syndrom som tillhör samma kategori, och som har många likheter. Båda tillhör till exempel autismspektrum, som man brukar kalla det. De är också både neurosjukdomar och funktionsnedsättningar, men de kan uppstå i olika allvarliga grader. Däremot burkar man ändå skilja dessa åt, men vilka är egentligen skillnaderna?

Skillnader mellan Autism och Asperger

Både Aspergers och Autism kan klassas som Autism, men generellt sett kan inlärningssvårigheter se olika ut. Högfungerande Autism kan liknas mer vid Asperger än en mer svår variant av autismtillståndet. Ett autismtillstånd kan även innebära större inlärningssvårigheter än vad personer med Asperger ofta har. Skillnaderna kan dock variera och gränserna mellan de två tillstånden kan vara väldigt diffusa, vilket medför att det finns olika åsikter om detta.

Likheter mellan tillstånden

Det kan vara enklare att peka på likheterna mellan Aspergers och Autism. Några av dem är ofta följande: kommunikationssvårigheter (verbal och/eller ickeverbal sådan) och svårigheter med att utveckla kontakter människor emellan, svårigheter med föreställningsförmåga och svårt att avläsa sociala koder och beteendemönster hos människor. Observera dock att alla dessa symtom kan vara olika framträdande hos olika personer med dessa diagnoser.

Få en diagnos

Om några av ovanstående symtom stämmer bra in på dig eller någon i din närhet kan du alltid vända dig till närmaste vårdcentral för vidare hjälp. Det behöver dock inte röra sig om Asperger eller Autism, utan kan också vara tecken på ADHD eller ADD, vilket också ligger nära dessa tillstånd. Det kan bli aktuellt med en utredning om symtomen stämmer in på dessa tillstånd.

Räkna kort

Att spela poker eller liknade kortspel med autism anses vara lite av en barnlek. Att kunna räkna kort och att kunna memorera alla kort sägs vara en av de stora fördelarna med diagnosen. Men är det verkligen så, personer med autism är bättre på att minnas saker och kan räkna kort, eller är detta en seglivad myt?

Vanligt i filmer

Ända sedan filmen Rain Mhungover kortan med Tom Cruise och Dustin Hoffman i huvudrollerna, har man (felaktigt) trott att personer med autism eller Aspergers har supernaturliga talanger när det kommer till kortspel och casino, att memorera saker och att vara bra på matte. Visst kan det vara så, att om personen har ett brinnande intresse för just dessa ämnen så kan de bli bra på just ämnet i fråga. Det finns dock inget samband med dessa talanger diagnosen i sig .

Talanger och svårigheter

Det enda som talar för att en person med autism skulle vara bättre på att just räkna kort, är att de tycker om rutiner, mönster och sammanhang. Därför kan de snabbare snappa upp ett visst mönster i hur korten faller ut, eller se sammanhanget på ett annat sätt. Däremot har personer med autism svårare att uttrycka sig, så att faktiskt sätta sig vid ett poker bord skulle kunna vara en för hög tröskel.

Träna ditt minne

Faktum är att vem som helst kan bli duktig på att räkna kort, om man nu vill det. Det gäller i första hand att träna sitt egna minne. Det finns olika knep man kan ta till för att komma ihåg saker, kanske fokuserar man på färgen, symbolerna eller siffrorna för att minnas följden på korten. Blir man ertappad med att räkna kort dock, kan det bli dryga böter eller i värsta fall fängelse, så kanske är det bäst att lämna detta till filmernas värld.

Aspergerstest

Undrar du ifall du har diagnosen Aspergers syndrom? Du kanske har funderat länge, till och med sökt runt på internet, men inte riktigt hittat svar. Detta test är utformat för att ge en indikation – en ungefärlig uppskattning – om huruvida du har Aspergers syndrom. Sluta gå omkring och grubbla, gör testet idag.

Hur vet jag att jag har Aspergers syndrom?

I dag vet vi inte exakt vad som orsakar Aspergers syndrom, men ärftlighet tros spela en viktig roll. Om du tror att du har Aspergers syndrom kan du låta genomföra en utredning. Den kan du göra oavsett om du är ung eller gammal, och utredningen ser ungefär likadan ut. Under utredningen kommer man bland annat att försöka få en tydligare bild av hur dina sociala interaktioner, din inlärning och dina intressen sett ut genom ditt liv.

Sjukdom eller diagnos?

Aspergers syndrom är ingen sjukdom, och personer med diagnosen betraktas inte som sjuka. Människor med Aspergers syndrom kan ibland upplevas som dryga, otrevliga eller udda. De kan ha svårt att läsa av andra människor eller förstå hur deras ord tolkas av andra, vilket gör att de ofta hamnar fel i sociala situationer. Det gör det viktigt att förstå hur diagnosen yttrar sig.

Vem är du att döma?

Genom att lära sig hur diagnosen kan yttra sig, blir det även lättare att förstå och hantera en person med Aspergers syndrom. Och det kan underlätta för en person med diagnosen att förstå andras reaktioner på det egna agerandet. Härigenom kan många missförstånd och problem undvikas. Det bidrar också till en mer inkluderande och välkomnande miljö för människor med diagnosen.

Rain man – Filmen

Den amerikanska dramafilmen Rain Man hade premiär 1988 och blev omåttligt populär. Filmen vann fyra Oscar-statyetter för bästa film, bästa manliga huvudroll, bästa regi och för bästa originalmanuskript och var även nominerad till ytterligare fyra. Filmen handlar om två bröder som återförenas som vuxna efter att deras pappa går bort.

Tom Cruise som huvudroll

Med Tom Cruise och Dustin Hoffman i huvudrollerna är det uppgjort för succé. Hoffman fick en Oscar för sin roll som autistiske Raymond Babbit. Filmen börjar med att Charlie (Cruise) får reda på att hans pappa dött och ska därför åka på hans begravning i tron om att han ska hämta ett stort arv. Charlie har i detta läge inget minne av att han ens har en bror.

Ärver en bil och rosenbuskar

När han sedan blir medveten om att arvet inte tillfaller honom börjar han leta och finner sin glömde och gömde bror på ett hem för autistiska. Till en början är Charlie (Tom Cruise) mest besviken och arg för att han blivit, i hans ögon, lurad på arvet. Han tar brodern till Las Vegas för att med broderns talanger vinna tillbaka en del pengar på casino. Bröderna kommer varandra närmare och känslor börjar formas och vissa återkommer från barndomen.

Starka känslor väcks

En otroligt känslofylld film som inte lämnar någon oberörd. Många olika känslor väcks med filmen och den kan skapa nya känslor även när man ser den för andra eller tom fjärde gången. En mycket lyckad film som innehåller allt en lyckad filmkväll behöver. Och Hoffman är helt enkelt genialisk i sin roll och även Cruise gör, som alltid, en kvalitetsfylld insats.

Att leva med aspergers

Aspergers syndrom är en form av autism och därmed en neuropsykiatrisk funktionsskillnad. Personer med asperger är ofta normal- till högintelligenta och högfungerande men kan ha svårt att uppfatta det sociala samspelet. Det kan helt enkelt vara svårt att uppfatta hur andra tänker och upplever saker. Ofta finns också ett eller flera specialintressen som kan ta upp mycket av personens tid.

Symptom på Aspergers syndrom

aspergers awarenessTill skillnad från personer med autism så har en person med Aspergers inte samma omfattande kommunikationssvårigheter. Aspergers syndrom kan dock te sig olika från individ till individ, men generellt sett så har en person med Aspergers svårigheter med att förstå den sociala interaktion samt med föreställningsförmågan. Därför är oförmågan att uppfatta ironi och kroppsspråk ett vanligt symptom hos en person med Aspergers. Istället tolkas kommunikation bokstavligt vilket kan leda till en hel del missförstånd.

Större förståelse hjälper

Det kan vara bra att vara öppen med en diagnos som Aspergers då det ger omgivningen en större förståelse för hur annorlunda livet kan te sig för en person med diagnosen. Utan den öppenheten kan det vara svårt för omgivningen att förstå varför en person med Aspergers reagerar som den gör. Det kan också vara viktigt att veta att det inte finns någon behandling som helt och fullt botar Asperger utan bara strategier som underlättar svårigheter och problematik däremot finns det många knep för att hjälpa personer i sin omgivning med aspergers. Ett förslag kan till exempel vara att handla mat online istället för besök i matbutiker som ofta upplevs besvärliga. Andra tips kan vara att alltid använda sig av samma taxibolag eller åka på samma flygstolsnummer då man flyger.

Att leva med Aspergers

I första hand gäller det att göra tillvaron så begriplig och förutsägbar som möjligt för en person med Aspergers. Där kan omgivning, såsom skola och familj vara till stor hjälp. Det underlättar också att få kunskap om diagnosen och hur den kan uttrycka sig i vardagliga situationer. Med tiden lär sig de flesta med Aspergers att hitta sina egna strategier för att hantera jobbiga situationer.

Välkommen till aspera.nu

Välkommen till aspera.nu! Här kommer vi att blogga om lite allt möjligt som har att göra med antingen aspberger och vilka problem det har i vardagen och hur det är att vara en gedigen casinospelare samtidigt som man lider av aspbergers symptom.