Asperger vs autism

Autism och Asperger är två syndrom som tillhör samma kategori, och som har många likheter. Båda tillhör till exempel autismspektrum, som man brukar kalla det. De är också både neurosjukdomar och funktionsnedsättningar, men de kan uppstå i olika allvarliga grader. Däremot burkar man ändå skilja dessa åt, men vilka är egentligen skillnaderna?

Skillnader mellan Autism och Asperger

Både Aspergers och Autism kan klassas som Autism, men generellt sett kan inlärningssvårigheter se olika ut. Högfungerande Autism kan liknas mer vid Asperger än en mer svår variant av autismtillståndet. Ett autismtillstånd kan även innebära större inlärningssvårigheter än vad personer med Asperger ofta har. Skillnaderna kan dock variera och gränserna mellan de två tillstånden kan vara väldigt diffusa, vilket medför att det finns olika åsikter om detta.

Likheter mellan tillstånden

Det kan vara enklare att peka på likheterna mellan Aspergers och Autism. Några av dem är ofta följande: kommunikationssvårigheter (verbal och/eller ickeverbal sådan) och svårigheter med att utveckla kontakter människor emellan, svårigheter med föreställningsförmåga och svårt att avläsa sociala koder och beteendemönster hos människor. Observera dock att alla dessa symtom kan vara olika framträdande hos olika personer med dessa diagnoser.

Få en diagnos

Om några av ovanstående symtom stämmer bra in på dig eller någon i din närhet kan du alltid vända dig till närmaste vårdcentral för vidare hjälp. Det behöver dock inte röra sig om Asperger eller Autism, utan kan också vara tecken på ADHD eller ADD, vilket också ligger nära dessa tillstånd. Det kan bli aktuellt med en utredning om symtomen stämmer in på dessa tillstånd.