Greta Thunberg om sin asperger

Greta Thunberg har den senaste tiden blivit uppmärksammad världen över som opinionsbildare och miljöaktivist. Hon har tilldelats Geddes Environment Medal och den här hösten utses hon till hedersdoktor vid ett belgiskt universitet. Nyligen inbjöds hon att hålla tal till FN:s generalsekreterare. Vintern 2019 gästade hon SVT-programmet Skavlan, där hon berättade om sin asperger och hur syndromet faktiskt varit henne till hjälp många gånger.

Att slippa fastna i det sociala spelet

Greta Thunberg menar att en av de stora fördelarna med att ha asperger är att man aldrig fastnar i det sociala spelet. Att slippa ta hänsyn till samhällets normer och sociala koder gör att man ser allt utifrån. När man står vid sidan om blir det tydligare hur enkel lösningen på ett problem är. Thunbergs hållning som klimataktivist är att vi redan vet hur problemet med klimatförändringarna ska lösas.

Att se saker i svart eller vitt

När Greta Thunberg intervjuades av Skavlan så berättade hon att hon ser det mesta i svart eller vitt, vilket har hjälpt henne att inta en kompromisslös hållning som klimataktivist. Hon pratade stolt om hur hon lyckats få sin mamma, Malena Ernman, att byta operakarriären mot Stockholms musikalscener för att undvika flyget. Kampen för att minska utsläppen har, enligt Thunbergs syn på saken, nytta av en svartvit hållning.

Flera fördelar med att leva med asperger

Greta Thunberg menar att aspergern givit henne flera styrkor då den ställt henne utanför ett samhälle där sociala koder ofta går före handlingskraft. Hon medger att klimatförstöringen är en mycket komplicerad fråga, men hon är samtidigt noga med att poängtera att lösningen för den skull inte behöver vara komplicerad. Lösningen är tvärtom mycket enkel: vi behöver alla lägga om vår livsstil och vi behöver göra detta idag.

Aspergers syndrom på väg bort!

Aspergers syndrom är en diagnos inom autismspektrat som innebär att en person bland annat har svårt med sociala och känslomässiga relationer. Intelligensen är däremot på en normal nivå eller till och med högre än hos andra. Aspergers syndrom skiljer sig från andra tillstånd inom autismspektrat, men trots det är diagnosen på väg bort nu.

Autismspektrumtillstånd istället för Asperger

Aspergers syndrom har redan tagits bort från den amerikanska diagnosmanualen DSM-5, men däremot finns diagnosen fortfarande kvar i Världshälsoorganisationens (WHOs) manual. Båda dessa manualer används i Sverige, vilket i dagsläget innebär en osäkerhet kring vilket begrepp som ska användas. I diagnosmanualen DSM-5 kallas numera diagnosen för autismspektrumtillstånd, vilket både anses vara bra och dåligt beroende på vem du väljer att fråga.

För- och nackdelar

Huruvida Aspergers syndrom ska finnas kvar som egen diagnos eller inte är omstritt. Många menar att det både finns för- och nackdelar med att istället använda sig av begreppet autismspektrumtillstånd. Det kan beskriva personernas funktionsnedsättning bättre, samtidigt som det gör att det blir svårare att skilja Aspergers syndrom från andra former av autism. Huvudsaken är dock att man vet om att personer med diagnosen kan fungera olika.

Högfungerande autism som begrepp?

Uppsala landsting är ett av de ställen i Sverige som fortfarande använder sig av Aspergers syndrom, men det har börjat pratas om att använda sig av högfungerande autism som begrepp för diagnosen istället. Andra tycker att Aspergers syndrom ska finnas kvar som diagnos. Huruvida det kommer bli högfungerande autism eller autismspektrumtillstånd som används och när det blir återstår dock att se.

Hans Asperger och Nazisterna

Det flesta känner säkert till Aspergers syndrom, som är en neuropsykologisk sjukdom. Mannen och tillika barnläkaren som gav namn åt sjukdomen hette Hans Asperger. Nu har det kommit fram att han skickade flera psykiskt och fysiskt sjuka barn till ett sjukhus vid namn Am Spiegelgrund, där många av dem dödades.

Barnen ansågs ”ovärdiga att leva”

Hans Asperger arbetade som barnläkare i Wien, och nu har en studie plöjt igenom en mängd patientjournaler från hans tid som läkare. Det visar sig att han skickade otaliga patienter till barnsjukhuset Am Spiegelgrund, där vissa av dem dödades. På det sjukhuset följde man den nazistiska rasläran, som sade att barnen med autism var ovärdiga att leva. Sammanlagt dödades cirka 800 barn på Am Spiegelgrund.

Stor österrikisk studie

Informationen om Hans Asperger har kommit fram genom en stor studie som har gjort på patientjournaler i Wien, däribland Hans Aspergers gamla journaler över den treåriga flickan Herta S., som han ansåg led av idioti och spasmer, och därmed borde skickas till Am Spiegelgrund. Studien ingick i ett större forskningsprojekt som publicerades i tidskriften Molecular Autism och den utfördes på Wiens medicinska universitet.

Skapat stor debatt

Informationen som har framkommit i den nya studien utförd av Herwig Czec har skapat stora debatter kring nazismens närvaro i Österrike på 1940-talet. Vissa menar att den här typen av information medvetet inte har tagits fram tidigare, medan andra säger att Aspergers agerande inte säger så mycket om Österrikes ställning inom nazismen. Studien tog cirka åtta för Herwig Czec att slutföra.

Diskriminering mot lokförare med Asperger

Aspergers syndrom är en diagnos som ligger inom autismspektrat. Det är alltså en neuropsykiatrisk sjukdom, men de flesta som är diagnostiserade med den kan leva mer eller mindre normala liv. Lokföraren Torolf Jansson är en av dem som har Aspergers syndrom, vilket nu har påverkat honom i hans val av yrke.

Tingsrätten dömer mot transportstyrelsen

Torolf Jansson fick sin diagnos relativt sent i livet, då han redan var lokförare. Diagnosen kräver vanligtvis dispens från Järnvägsinspektionens säkerhetsföreskrifter, men tingsrätter menar också att varje fall är individuellt. Transportstyrelsen har valt att fatta ett förhastat beslut om Torolfs oförmåga att köra tåg, menar tingsrätten. Att de överklagade domen ända upp till Högsta förvaltningsrätten menar tingsrätten blev en fortsatt diskriminering av Torolf.

Har kört tåg i 20 år

Ett av de största problemen som Transportstyrelsen gjorde var att de inte tog hänsyn till att Torolf Jansson faktiskt har arbetat som lokförare i över 20 år. Det innebär att han har kört ett tåg många gånger, utan att hans diagnos har stått i vägen för det. Därför borde en individuell prövning ha gjorts av Torolf när han fick sin diagnos.

Transportstyrelsen får böter

Personer med funktionsnedsättning ska inte diskrimineras, men det är precis vad som hände i det här fallet menar tingsrätten. Transportstyrelsens sätt att agera har därför gett dem böter på 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till Torolf. Dessutom ska de betala 80 procent av kostnaderna för hans rättegångar. Domen avlades under 2014 i Norrköpings tingsrätt, vilket innebär att den nu har några år på nacken.

Tecken på depression

Depression är en av västvärldens mest allvarliga folkhälsoproblem. Över 5 % av den vuxna befolkningen uppskattas lida av olika typer av depressiva tillstånd, så som dystemi, egentlig depression och generaliserat ångestsyndrom (GAD). Samsjuklighet (så kallad komorbiditet) är vanligt. Aspergers syndrom och beroendeproblematik (alkohol, spel, droger och sex med mera) samexisterar dessutom ofta med depression. Hos just personer i AST-spektrat antas depression vara dubbelt så vanligt som hos befolkningen i stort.

Se upp för tidiga tecken på depression

Depression kommer smygande, ofta efter en längre period av undvikande beteende och minskat antal positiva förstärkare i närmiljön. Det ökar känsligheten för plötsliga stressmoment och andra negativa livshändelser. Patienten hamnar i en negativ tag heuer spiral av irritation, sömnproblem, trötthet och koncentrationssvårigheter vilket i förlängningen vidmakthåller negativa beteendemönster av undvikande. Befinner man sig i denna depressiva nedåtgående spiral allt för längre riskerar man att utveckla egentlig depression. Av det skälet är det av yttersta vikt att vara vaksam på tidiga varningssignaler.

Förebygg depression med goda vanor

Depressiva symptom ska ses som en indikation på att man behöver göra livsstilsförändringar. Upplever man sömnproblem så hänger det ofta samman med stress, högt alkoholintag eller men känslor av vanmakt eller oro. I en sådan situation är det lämpligt att rannsaka sin livssituation och våga inse att förändring är möjlig. Kanske behöver man våga säga nej till uppdrag, kanske ska man våga sig på en utekväll utan alkohol och kanske ska man våga acceptera oro och överväga förändring istället för ältande.

Varför är personer med Aspergers syndrom extra drabbade?

Många av de goda vanor som förbygger och botar depression är sådana beteendemönster som går på tvärs mot vad som utmärker Aspergers syndrom. Oförmåga till måttlighet och nyanserat tänkande samt tendensen till selektiv perception och självkritik är tyvärr exakt det som leder tell till depressiva symptom. Om det för normalbefolkningen ofta är omvälvande livshändelser som leder till depression så är det för personer med Asperger snarare syndromet i sig som leder till depression. Därför är det extra viktigt att lära sig hantera sina svårigheter.

KBT

KBT eller kognitiv beteende terapi är ett samlingsnamn för terapier som används för att motivera och träna till nya tankemönster och beteenden. Grundtanken är att man bättre ska kunna hantera sina känslor och känslomässiga problem bättre genom ändringar i beteendet. Behandlingen består av både samtal och praktiska övningar. Rollspel, exponering och avslappningsövningar är några av de metoder som används inom KBT.

Populär behandling vid olika symptom

KBT har blivit allt mer populärt som ett alternativ eller komplement till medicinsk behandling vid panikångest, tvångssyndrom, missbruk och andra problem. Behandlaren gör en beteendeanalys för att patienten ska förstå sina beteenden och hur hen kan göra annorlunda. KBT grundar sig delvis på forskning men också på olika teorier, varav inlärningsteori är den största. Den handlar om hur människan lär sig saker och hur ett sinnesintryck sammankopplas med ett annat men också om de konsekvenser ens handlingar leder till.

Hur kan jag bli hjälpt av KBT?

Vid kognitiv beteendeterapi strävar man efter ett samarbete mellan patienten och terapeuten. Patienten ska lära sig att förstå sina beteenden och terapeuten lär sig om patientens beteenden genom att ställa frågor. Genom en beteendeanalys kan behandlaren bestämma vilken replica watches behandlingsmetod som bör användas. Terapin bygger till stor del på egna övningar utöver de sessioner man har tillsammans med behandlaren. För en person med depression kan det exempelvis innebära att man på egen hand skall fylla sin vardag med lustfyllda aktiviteter.

KBT – behandlingsmetoder för olika problem

Kognitiv beteendeterapi består av metoder som kan hjälpa vid många olika problem. Vid ångest och stress kan avslappningsövningar vara den metod som används. Skillnaden från vanliga avslappningsövningar är att färdighet är det väsentliga inom KBT, vilket betyder att patienten lär sig att öva upp sin egen förmåga att slappna av. Rollspel är en övning som kan hjälpa personer med social fobi. Behandlingsmetoderna vid KBT har nått stora framgångar på grund av att de utarbetas individuellt och att de bygger på patientens deltagande och mål.

Bipolär sjukdom

Att lida av en sjukdom innebär ofta många hinder i vardagen, oavsett om det rör sig om en fysisk eller psykisk sjukdom. Idag antas psykiska men hos oss människor bli allt vanligare, och en av diagnoserna som allt fler får idag än tidigare är bipolär sjukdom, som också kan kallas för manodepressiv sjukdom.

Stora förändringar i stämningsläge

Precis som med andra sjukdomar ser diagnosen bipolär sjukdom ut på olika sätt hos människor, men det finns några saker som ska uppfyllas för att en person ska klassas som bipolär. Det är bland annat stora förändringar i stämningsläge, där personen i perioder växlar mellan depressioner och manier. Mellan dessa perioder kan man ofta må och fungera precis som vanligt.

Två typer av bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom delas in i två typer (sjukdom 1 och sjukdom 2). Den första typen innebär att man får såväl kraftiga depressioner som kraftiga manier. Den andra typen är ofta lite mildare i sin karaktär, men kan också präglas av depression och lättare mani vid namn hypomani. Hypomanin innebär att personen kan känna sig överenergisk, bli överaktiv och ha svårt att sova med mera.

Söka hjälp i tid

Det kan vara svårt att upptäcka psykiska sjukdomar, speciellt om man lider av mildare varianter av dem som inte nödvändigtvis går ut så mycket över det sociala livet. Om du tycker att symtomen för bipolär sjukdom stämmer in på dig är det dock bäst att söka hjälp, till en början via din närmaste vårdcentral. Där kan du få mer information och eventuellt få möjlighet till utredning.

DSM-5 ”Psykiatrins Bibel”

Psykiatrins bibel är boken DSM- ’Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders’. Det är en handledande bok inom psykiatrin som hjälper läkaren eller psykologen att sätta en diagnos på patienten. Den innehåller olika kriterier för psykiska sjukdomar som patienten ska uppfylla för att få rätt diagnos. Boken kom till för att alla inom psykiatrin ska ha ett gemensamt arbetssätt.

DSM har gjorts om. Nya kriterier ersätter gamla.

DSM gjordes om 2013 och heter nu DSM-5. I den nya versionen har man ändrat på diagnoserna inom vissa områden. Tidigare fanns det fyra områden för diagnos; autism, aspergers syndrom, disintegrativ störning hos barn och atypisk autism. I den nya utgåvan finns det bara ett, autismspektrumtillstånd. Man har genom flera års forskning kommit fram till att det är svårt att skilja vissa av diagnoserna från varandra och därför har det nästan blivit en slump vilken sjukdomskategori som man hamnar inom.

Vad händer med patienter som har asperger?

De som redan fått diagnosen asperger kommer att få behålla den. De nya kriterierna för diagnos och borttagandet av de gamla namnen för diagnoserna kan skapa oro hos medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet. De har en egen gemenskap där de strider för sin rätt att vara sig själva. Idag finns en stor grupp personer som har asperger som nu kommer att minska i antal eftersom namnet faller bort.

Uppdatering genom forskning är nödvändigt

Det är viktigt att man får rätt diagnos så att man kan få rätt behandling och läkarna behöver därför bra verktyg för att säkerställa att patienterna blir korrekt diagnosticerade. Många inom autismspektrat upplever en lättnad när de får ett namn på den känsla de haft hela sitt liv, att något inte stämmer. Sjukvården kan därefter ge patienten verktyg för att bättre klara sig genom livet.

Olika symptom på aspergers

Asperger är en neuropsykiatrisk diagnos som ingår i begreppet autism. Autism är en spektrumdiagnos, som innebär en glidande skala där en del personer har stora svårigheter och inte fungerar bra alls i samhället, medan en person med högfungerande autism eller så kallad Asperger kan bli mycket framgångsrik och kunnig i exempelvis ett arbete eller en hobby.

Aspergers kan visa sig på olika sätt

Två personer som har Asperger behöver inte alls fungera likadant och kanske inte heller känner igen sig i varandra. Det beror på att begreppet rör sig på en skala, där personer med samma diagnos kan visa olika symptom med olika svårighetsgrad. Det är ungefär som begreppet ”längd” som också, beroende på hur lång en person är, innebär olika svårighetsgrad att exempelvis nå saker på en viss höjd. Asperger innebär exempelvis dålig stresstålighet, men det kan uttryckas på många olika sätt.

Lär känna varje person med Asperger

Ordet Aspergers säger alltså egentligen ingenting om hur en person är, bara att det finns vissa symptom och svårigheter. I diagnosmanualer går det att läsa sig till vilka de olika svårigheterna är, men en diagnos innebär inte att personen i fråga uppfyller alla kriterier. Därför är det viktigt att lära känna personen närmare och ta reda exakt vilka problem diagnosen kan innebära. Men ännu viktigare är det att ta reda på resurserna!

Bra saker med att ha Asperger

Lär du känna en person med Asperger kan du känna dig trygg med att du har en pålitlig och lojal kompis. Personen är ordningsam och har väldigt bra koll på exempelvis tider och detaljer som andra missar. Oftast är personen oerhört kunnig i vissa ämnen och har mycket kunskap att förmedla. Eftersom en ”Aspie” inte riktigt har respekt för vad som är lämpligt att säga och göra, är den personen ofta modig och ”vågar gå emot strömmen” och stå för sin åsikt där andra fegar ur.

Asperger vs autism

Autism och Asperger är två syndrom som tillhör samma kategori, och som har många likheter. Båda tillhör till exempel autismspektrum, som man brukar kalla det. De är också både neurosjukdomar och funktionsnedsättningar, men de kan uppstå i olika allvarliga grader. Däremot burkar man ändå skilja dessa åt, men vilka är egentligen skillnaderna?

Skillnader mellan Autism och Asperger

Både Aspergers och Autism kan klassas som Autism, men generellt sett kan inlärningssvårigheter se olika ut. Högfungerande Autism kan liknas mer vid Asperger än en mer svår variant av autismtillståndet. Ett autismtillstånd kan även innebära större inlärningssvårigheter än vad personer med Asperger ofta har. Skillnaderna kan dock variera och gränserna mellan de två tillstånden kan vara väldigt diffusa, vilket medför att det finns olika åsikter om detta.

Likheter mellan tillstånden

Det kan vara enklare att peka på likheterna mellan Aspergers och Autism. Några av dem är ofta följande: kommunikationssvårigheter (verbal och/eller ickeverbal sådan) och svårigheter med att utveckla kontakter människor emellan, svårigheter med föreställningsförmåga och svårt att avläsa sociala koder och beteendemönster hos människor. Observera dock att alla dessa symtom kan vara olika framträdande hos olika personer med dessa diagnoser.

Få en diagnos

Om några av ovanstående symtom stämmer bra in på dig eller någon i din närhet kan du alltid vända dig till närmaste vårdcentral för vidare hjälp. Det behöver dock inte röra sig om Asperger eller Autism, utan kan också vara tecken på ADHD eller ADD, vilket också ligger nära dessa tillstånd. Det kan bli aktuellt med en utredning om symtomen stämmer in på dessa tillstånd.