Tecken på depression

Depression är en av västvärldens mest allvarliga folkhälsoproblem. Över 5 % av den vuxna befolkningen uppskattas lida av olika typer av depressiva tillstånd, så som dystemi, egentlig depression och generaliserat ångestsyndrom (GAD). Samsjuklighet (så kallad komorbiditet) är vanligt. Aspergers syndrom och beroendeproblematik (alkohol, spel, droger och sex med mera) samexisterar dessutom ofta med depression. Hos just personer i AST-spektrat antas depression vara dubbelt så vanligt som hos befolkningen i stort.

Se upp för tidiga tecken på depression

Depression kommer smygande, ofta efter en längre period av undvikande beteende och minskat antal positiva förstärkare i närmiljön. Det ökar känsligheten för plötsliga stressmoment och andra negativa livshändelser. Patienten hamnar i en negativ tag heuer spiral av irritation, sömnproblem, trötthet och koncentrationssvårigheter vilket i förlängningen vidmakthåller negativa beteendemönster av undvikande. Befinner man sig i denna depressiva nedåtgående spiral allt för längre riskerar man att utveckla egentlig depression. Av det skälet är det av yttersta vikt att vara vaksam på tidiga varningssignaler.

Förebygg depression med goda vanor

Depressiva symptom ska ses som en indikation på att man behöver göra livsstilsförändringar. Upplever man sömnproblem så hänger det ofta samman med stress, högt alkoholintag eller men känslor av vanmakt eller oro. I en sådan situation är det lämpligt att rannsaka sin livssituation och våga inse att förändring är möjlig. Kanske behöver man våga säga nej till uppdrag, kanske ska man våga sig på en utekväll utan alkohol och kanske ska man våga acceptera oro och överväga förändring istället för ältande.

Varför är personer med Aspergers syndrom extra drabbade?

Många av de goda vanor som förbygger och botar depression är sådana beteendemönster som går på tvärs mot vad som utmärker Aspergers syndrom. Oförmåga till måttlighet och nyanserat tänkande samt tendensen till selektiv perception och självkritik är tyvärr exakt det som leder tell till depressiva symptom. Om det för normalbefolkningen ofta är omvälvande livshändelser som leder till depression så är det för personer med Asperger snarare syndromet i sig som leder till depression. Därför är det extra viktigt att lära sig hantera sina svårigheter.