Ticssyndrom

Tics, som tidigare kallades för spasmer, är beteenden och rörelser som ligger i gråzonen mellan det som är avsiktligt och ofrivilligt. Alla tics är repetitiva och svåra att kontrollera. De kan i en enkelform ses som muskel- eller nervryckningar medan svårartade tics utförs med komplexa rörelser. Då ticssyndrom inte är något som personen som har dem kan kontrollera upplevs de ofta som avvikande eller störande av omgivningen.

Tics i olika former

Tics förekommer som motoriska tics och vokala tics. Bland de enkla ticsen finns till exempel upprepade rörelser så som blinkningar, tvångsrörelser med ben och armar och skakande eller vickande på huvudet. Hur ticsen tar sig uttryck varierar från person till person. Vissa personer har ticsen hela tiden medan andra bara har dem lite då och då. Utöver detta finns det även fonetiska tics som yttrar sig i harklingar, ord, smackningar och väsningar.

Tourettes syndrom är en form av ticssyndrom

Tics upptäcks och uppträder vanligtvis i de tidiga skolåren. Det börjar i regel som simpla tics och gradvis kommer det till mer komplexa tics eller vokala tics, och i det fallet talar man ofta om Tourettes syndrom. Tourettes symdrom är en neuropsyktriatiskt funktionsvariation som ofta yttrar sig i tvångsartade upprepningar av hela ord eller meningar, som uttrycks utan att personen med funktionsvariationen kan kontrollera och styra det.

Tics kan hindra deltagande i sociala aktiviteter

Tics och ticssyndrom kan även i mild form vara besvärligt för den som har syndromet och få personen att undvika sociala sammanhang. Oavsett om ticsen är motoriska eller verbala går de inte att kontrollera. För att tics ska klassas som Tourettes syndrom måste de bland annat ha uppträtt flera gången om dagen i minst ett års tid och de får inte ha haft ett avbrott på längre än tre månader. Dessutom måste ticsen ha upptäckts och uppstått före 18 års ålder.