Undervisning för elever med AST

AST (autismspektrumtillstånd) är ett samlingsnamn för det som tidigare kallades Aspergers och autism. Diagnosen påverkar många funktioner i vardagen och inte minst skolgången kan vara problematisk om inte rätt hjälpmedel och stöd är tillgängliga. Glädjande nog har kunskapen ökat kring de behov som personer med AST har och dessa används alltmer i skolans miljö.

Tydlighet, en väg mot trygghet i skolan

Vid AST går det inte att nog poängtera hur viktigt det är med tydlighet. Skolgången behöver anpassas efter varje elevs behov. Det som fungerar för en person kan vara fel för en annan. Gemensamt dock är att användande av individuella scheman och struktur är en bra start. Det kan handla om att se hur långa perioder det går att vara fokuserad, vilka ämnen som kan kombineras under en dag men även sådant som vilken tid på dagen eleven börjar.

Att se det som skall hända

Svårigheter med abstrakt tänkande som vad som skall hända på en lektion, till exempel i ämnet bild där flera olika moment ingår, kan skapa oro. Det är viktigt med förberedelser och att visualisera information som ges. Lektionen kan inledas med att gå igenom ett schema med bilder som visar vilka moment som ingår i lektionen och i vilken ordning de skall göras. Så skapas förutsägbarhet och eleven kan då fokusera och eventuell oro minskas.

Olika förutsättningar, olika vägar, samma mål

Elever med AST och elever utan AST skiljer sig på många sätt men de delar ändå samma mål. I skolan tillbringas en stor del av dagen och att trivas, få utvecklas och nå de mål man har är nog något som alla känner är viktigt. Tidigare har användandet av individuella scheman och skolplaner inte varit lika utbrett, kunskapen var inte lika stor för några år sedan. Numera finns väldokumenterade resultat för hur skolgången och lärandet kan fungera optimalt, oavsett förutsättningar eller funktionsvariationer. Det är viktigt att möta eleven där den är, vad fungerar för dig? Vad vill du uppnå? Hur skall vi nå dit? Individualiteten är en av nycklarna till framgång. Många personer med diagnosen har svårt att komma upp på morgonen, eftersom de oftast mår sämre då. De kan behöva längre tid att förbereda sig för skolan. En dag som inleds med stress ger inte de bästa förutsättningarna för att klara av resten av dagen. Skoldagar som börjar lite senare kan vara en enkel lösning på något som annars skapar ett stort problem och lidande. Att våga tänka nytt och prova nytt, vara lyhörd och förstående samt se hur de förmågor som finns bäst kan användas, det är ett vinnande arbetssätt.